• frontpage_1

Eben-Haëzerschool

Vooraanzicht school

Het doel van onze school en van de opvoeding van onze leerlingen verwoorden wij naar een omschrijving van Dr. J. Waterink, als volgt: ‘De door God geschapen kinderen op te voeden en te onderwijzen in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven, die hij van zijn Schepper ontving, te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden, waarin God hem plaatst’. Of om het met het bijbelwoord te zeggen: ' Leer de jongeling de eerste beginselen naar de eis zijns wegs'.
(Spr. 22 : 6a.)

De school geeft aan deze taak vorm vanuit dezelfde grondslag als de ouders. Van ouders wordt dan ook gevraagd de grondslag en het doel van de school te onderschrijven. Het opvoeden thuis en op school ligt in elkaars verlengde. In de beschermde omgeving, die de school biedt, heeft de school de taak om de leerlingen waarden en normen die ontleend zijn aan de Bijbel bij te brengen en deze te leren gebruiken als toetsingskader voor alles wat in de maatschappij op hen afkomt.

Onderwijskundig gezien heeft de school het doel de leerlingen naar ontwikkeling en vermogen op de diverse leergebieden onderwijs te geven, genormeerd aan de door de overheid gestelde kerndoelen, zodat de kinderen door het aanleren van kennis en vaardigheden kunnen functioneren en voorbereid worden op de volwassenheid.

Als school willen wij de kinderen vooral een plaats bieden, waar ze zich dagelijks veilig en vertrouwd voelen. Ook moet het klimaat in de groep van dien aard zijn dat de kinderen in orde, rust en regelmaat kunnen werken. Met deze randvoorwaarden willen wij onze kinderen een omgeving bieden waarin zij worden uitgenodigd om te ontdekken, te leren en te verwerken, zodat de onderwijskundige doelen gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast vinden wij het van groot belang dat de kinderen zich binnen een dergelijke omgeving sociaal-emotioneel evenwichtig kunnen ontwikkelen.

Benieuwd geworden?
Bent u benieuwd geworden en zou u graag meer informatie ontvangen? Of hebt u een concrete vraag? Raadpleeg onze website of neem gerust contact op om te ontdekken wat wij voor u kunnen betekenen.